شماره تماس ها شرکت :

۰۲۶۳۲۵۱۷۶۸۷

۰۹۱۲۰۴۹۶۶۲۹ : مهندس محمدی

۰۹۱۹۲۹۸۶۵۵۷ : مهندس وحیدپور

۰۹۱۲۴۷۹۹۳۶۰ : مهندس نجفی